• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ
บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขานุการงาน (ธุรการงานด้าน อสังหา )
1 มีความรู้พื้นฐานซ่อมแซม ปรับปรุง บ้าน คอนโด สามารถเดินทางทำงานข้างนอกได้ 2 มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกตและช่างจดจำ 3 รู้จักวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน มีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และจดจำได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี 4 มีระบบข้อมูลที่ดีสำหรับการตัดสินใจ จะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 5 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตัดสินใจแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจถูกต้อง 6 สรุปรวมรวม จดบันทึกค่าใช้จ่ายของบ้านและคอนโดในแต่ละเดือน 7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (วิศวกรรมเครื่องกล) ส่วนวิศวกรรม
1 ดำเนินงานโครงการ งานการดูแลบำรุงรักษาให้สำเร็จภายในขอบเขตงานที่กำหนด ตั้งแต่การหาข้อมูล การพิมพ์ จัดทำจดหมาย บันทึกข้อความ ขอบเขตงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมวาระ เตรียมเล่มโครงการ เตรียม presentation เพื่อการนำเสนอโครงการ ฯลฯ 2 ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งงบลงทุนและงบดำเนินการที่เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษาที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินการทำจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำร่างขอบเขตงาน tor จัดทำรายงานการประชุม การประสาน การควบคุมและตรวจสอบงาน และการตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญา 3 ดูแลสัญญาจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงานผู้รับจ้าง 4 ติดตามงานในระบบแจ้งซ่อม service d ขององค์กร เพื่อให้การซ่อมแซมแก้ไขงานบำรุงรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 5 ช่วยดูแลสัญญาจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงาน ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างในการซ่อมแซมบำรุง และประสานงานการตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 6 ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี best practice มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 7 ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 8 เข้าร่วมงาน scrum team agile team โดยใช้องค์ความรู้บูรณาการเพื่อให้งานของ ธพส ประสบความสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส หรือเทียบเท่า ฝ่ายดิจิทัล
1 จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล de และแผนปฏิบัติการประจำปี action plan 2 กำกับดูแลการจัดทำขอบเขตงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 3 บริหารจัดการโครงการ และประเมินความเสี่ยงโครงการ รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง outsource ในโครงการสารสนเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5 ออกแบบ ควบคุมดูแลพัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ให้สามารถใช้งานได้ย่างมีประสิทธิภาพ 6 กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง outsource ในการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 7 บริหารจัดการและรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้ใช้งานหลัก key user และ outsource 8 ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาระบบดิจิทัล รวมถึงการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการใช้ระบบแก่ผู้ใช้งาน 9 บริหาร วางแผน ควบคุม และดูแลทรัพยากรและงบประมาณ รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมของส่วนงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุด 10 ควบคุม ติดตามและประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 11 ให้คำแนะนำ สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 12 จัดฝึกอบรม หรือให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้บริหารและพนักงาน 13 ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี best practice มาใช้ในการปฏิบัติงาน 14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 335 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top
HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx Pornhub official site, free porn videos, tease your visual senses.
{pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}|
{pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}|