• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สถาปัตยกรรม) ส่วนวิศวกรรม
1 ดำเนินงานโครงการ งานการดูแลบำรุงรักษาให้สำเร็จภายในขอบเขตงานที่กำหนด ตั้งแต่การหาข้อมูล การพิมพ์ จัดทำจดหมาย บันทึกข้อความ ขอบเขตงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมวาระ เตรียมเล่มโครงการ เตรียม presentation เพื่อการนำเสนอโครงการ ฯลฯ 2 ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งงบลงทุนและงบดำเนินการที่เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษาที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินการทำจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำร่างขอบเขตงาน tor จัดทำรายงานการประชุม การประสาน การควบคุมและตรวจสอบงาน และการตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญา 3 ดูแลสัญญาจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงานผู้รับจ้าง 4 ติดตามงานในระบบแจ้งซ่อม service d ขององค์กร เพื่อให้การซ่อมแซมแก้ไขงานบำรุงรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 5 ช่วยดูแลสัญญาจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงาน ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างในการซ่อมแซมบำรุง และประสานงานการตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 6 ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี best practice มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 7 ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 8 เข้าร่วมงาน scrum team agile team โดยใช้องค์ความรู้บูรณาการเพื่อให้งานของ ธพส ประสบความสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (วิศวกรรมเครื่องกล) ส่วนวิศวกรรม
1 ดำเนินงานโครงการ งานการดูแลบำรุงรักษาให้สำเร็จภายในขอบเขตงานที่กำหนด ตั้งแต่การหาข้อมูล การพิมพ์ จัดทำจดหมาย บันทึกข้อความ ขอบเขตงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมวาระ เตรียมเล่มโครงการ เตรียม presentation เพื่อการนำเสนอโครงการ ฯลฯ 2 ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งงบลงทุนและงบดำเนินการที่เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษาที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินการทำจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำร่างขอบเขตงาน tor จัดทำรายงานการประชุม การประสาน การควบคุมและตรวจสอบงาน และการตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญา 3 ดูแลสัญญาจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงานผู้รับจ้าง 4 ติดตามงานในระบบแจ้งซ่อม service d ขององค์กร เพื่อให้การซ่อมแซมแก้ไขงานบำรุงรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 5 ช่วยดูแลสัญญาจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงาน ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างในการซ่อมแซมบำรุง และประสานงานการตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 6 ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี best practice มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 7 ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 8 เข้าร่วมงาน scrum team agile team โดยใช้องค์ความรู้บูรณาการเพื่อให้งานของ ธพส ประสบความสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สถาปัตยกรรม,โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล) ส่วนบริหารโครงการ
1 ดำเนินการตามสัญญางานก่อสร้าง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง tor ราคากลาง การควบคุมงาน การตรวจสอบเพื่อเบิกเงินงวดงาน และการตรวจรับงานเพื่อรับมอบงานตามสัญญา 2 ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล การพิมพ์ จัดทำจดหมาย บันทึกข้อความ ขอบเขตงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมระเบียบวาระการประชุม เตรียมเล่มโครงการ เตรียม presentation เพื่อการนำเสนอโครงการ 3 ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับอนุมัติทั้งงบลงทุนและงบดำเนินการที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 4 ใช้ทรัพยากร วัสดุคงคลังและงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าและเป็นไปตามกฎระเบียบที่องค์กรกำหนดไว้ 5 ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี best practice มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 6 ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 7 เข้าร่วมงาน scrum team agile team โดยใช้องค์ความรู้บูรณาการเพื่อให้งานของ ธพส ประสบความสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 480 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top
HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult  XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult  XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx HD Porno Adult XXX Sex Videos | porn xxx |sex xxx Pornhub official site, free porn videos, tease your visual senses.
{pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}|
{pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}| {lesbian porn}| {anime porn}| {free porn videos}| {cartoon porn}| {vr porn}| {pornhub gay}| {pornhub}| {free porn}| {gay porn}|